Aankondiging van de online ALV op 21 december om 20.00 uur van AV Spirit 2020

Beste AV Spirit leden,

Als bestuur hopen we dat dit bericht jou en je naasten in gezondheid bereikt. Het zijn voor velen vervelende en verdrietige tijden, ons medeleven gaat uit naar iedereen die door deze crisis wordt of is geraakt. Het bestuur probeert zoveel mogelijk de continuïteit van onze vereniging te waarborgen. Je begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de algemene ledenvergadering die we normaal gesproken in november in onze kantine houden geen doorgang kunnen laten vinden. Het bestuur heeft besloten om deze vergadering elektronisch te organiseren op 21 december a.s. om 20.00 uur via zoom.

De navolgende onderwerpen zouden we met jullie willen bespreken cq
vooraf delen cq elektronisch over stemmen:

Bestuur:

In 2020 aftredend en herkiesbaar:

Marco Tuppert
- Olaf Constandse

Gaarne vernemen we per e-mail of u het eens of oneens bent met de
herverkiezing van deze bestuursleden. Svp uiterlijk 16 december 24.00
uur doorgeven via mail aan l.ohlenschlager@outlook.com onder vermelding
van naam en lidnummer.

Contributie:
Ten eerste willen we de contributie eenmalig niet indexeren gezien het
feit dat we met ze allen veel minder gebruik hebben kunnen maken van de
faciliteiten van de vereniging. We overwegen, wanneer er uitzicht is op
het einde van de corona-crisis, iedereen een voucher te geven met recht
op een aantal consumpties uit de kantine. Of we dit doen is afhankelijk
van de datum van het einde van de coronacrisis en de financiële
situatie van onze vereniging op dat moment. We zijn alle leden die
ondanks alle beperkingen, de afgelopen tijd lid zijn gebleven en dat van
plan zijn ook te blijven, zeer dankbaar. We willen dan ook een beroep op
een ieder doen om als je het kan missen je contributie (lidmaatschap) te
laten doorlopen.

Ledendienstbaarheid:

We willen de periode waarin de ledendienstbaarheid moet worden verricht
met een jaar verlengen. Dus in plaats van 3x ledendienstbaarheid in 2020
wordt dit 3x ledendienstbaarheid in 2020 tot en met 2021. Dat houdt in
dat verleende ledendienstbaarheid van 2020 meetelt in 2021. Voor leden
die geen ledendienstbaarheid hebben verleend in 2020 wordt dus geen borg
ingehouden.

Financieel jaarverslag 2019:
Dit en het verslag van de kascommissie staan ter inzage op de website.
We vragen je om decharge te verlenen aan het bestuur.
Gaarne uiterlijk 16 december 24.00 uur uw voor cq tegenstem doorgeven
via in de e-mail (als boven gevraagd) aan l.ohlenschlager@outlook.com
onder vermelding van naam en lidnummer.

Jaarverslag:
We hebben een algemeen jaar verslag gemaakt voor 2019/2020. Dit staat
ook ter inzage op de website.

Vragen:
Vragen of opmerkingen over de agenda en/of de stukken en/of andere zaken
waarvan u het belangrijk vindt, dat die op de ALV besproken worden, kunt
u via mail indienen. Het indienen uiterlijk 16 december a.s. om 24.00
uur naar l.ohlenschlager@outlook.com  De vragen zullen we tijdens de
vergadering beantwoorden.

Link en instructie:
De link voor de ZOOM vergadering zullen we uiterlijk 24 uur voor aanvang
van de vergadering via mail bekend maken, aan de leden die zich hebben
aangemeld voor de vergadering. In deze mail zal ook de definitieve
agenda staan, en instructies voor de vergadering.

Website:
Zoals hier bovenstaand is vermeld staan de agenda en bijbehorende
stukken op de AV Spirit website onder documenten/archief.

Aanmelden:
Het is verplicht om u aan te melden voor deze vergadering indien u wenst
deel te nemen. We verzoeken u dan ook om via l.ohlenschlager@outlook.com
aan te geven of u deel wilt nemen, onder vermelding van naam en
lidnummer. Het mailadres zal dan ook gebruikt worden om uiterlijk 24 uur
van te voren de definitieve agenda, en de instructies toe te zenden.

We hopen dat bovenstaande duidelijk is en goed weergeeft hoe we de
komende ledenvergadering willen organiseren. Liever hadden we jullie
fysiek ontmoet en hopen dat weer te kunnen doen tijdens de
voorjaarsvergadering van 2021 of zoveel eerder dan mogelijk.

Mochten we elkaar niet meer zien of spreken dan vanaf deze plaats
prettige en veilige feestdagen toegewenst.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

Downloads:

Nieuws Overzicht