Algemene Ledenvergadering 20-11-2019

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Het bestuur van AV Spirit wil jullie graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 november 2019 in de kantine van het clubgebouw van de vereniging.

 

De volgende punten staan op de agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige ALV en actiepunten
4. Begroting
5. Voorstel wijziging contributie-inning
6. Nieuwe activiteiten
7. Evenementen 2019
8. Goedkeuring baan
9. Rooster bestuursleden
10. Vrijwilligers- en sponsoravond
11. Sponsoring
12. Rondvraag
13. Sluiting

Verder willen wij jullie erop wijzen dat per ingang van 1 januari 2020 het aantal keer ledendienstbaarheid van 2 naar 3 wordt verhoogd zoals is besloten in de ALV van 9 april 2019.

De documenten voor deze vergadering staan op onze website onder het blok documenten-nieuw. Je dient hier wel voor ingelogd te zijn op onze website. Wij hopen jullie 20 november in ons clubgebouw te ontmoeten!

Met vriendelijke groeten,

Bestuur A.V. Spirit

Nieuws Overzicht